Select Languages

ทริป 1วัน\ทริป 2วัน \ทริป 3วัน \ทริป 4วัน \ทริป 5 วัน

 

คำทักทายจากทัวร์เมืองอังกอร์

ไกด์นำเที่ยวพูดภาษาอังกฤษที่เชื่อถือได้ในอังกอร์
ไกด์นำเที่ยวพูดภาษาไทยในอังกอร์
ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีเพื่อน ๆ ยินดีต้อนรับสู่กัมพูชา

นึกถึงการเยี่ยมชมนครวัดและซากปรักหักพังโบราณที่มีชื่อเสียง
โดย Tomb Raider? 
จากนั้นคุณจะต้องมีการขนส่งและมัคคุเทศก์จะไปกับคุณภายในวัด
และอธิบายทุกอย่าง
ในขณะที่คุณเยี่ยมชม
 แนะนำเป็นอย่างยิ่งโดยใช้บริการมัคคุเทศก์มืออาชีพเป็นวิธีที่ดีที่สุด
ในการสำรวจเสียมเรียบและมรดกทางวัฒนธรรม
โดยรอบ ด้วยประสบการณ์กว่า 8 ปีในการชี้นำแขกต่างชาติ

เราเสนอบริการไกด์นำเที่ยวที่พูดภาษาอังกฤษ
ได้อย่างน่าเชื่อถือซึ่งสามารถพาคุณไปทุกที่ที่คุณต้องการ 
เว็บไซต์นี้มีจุดประสงค์เพื่อให้คุณมีความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่
จะเห็นและทำและให้คำแนะนำเกี่ยวกับเวลาและเงินที่คุณจะต้อง
ได้สัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของซากปรักหักพังโบราณของกัมพูชา


Start From:
.....?

ทริป 1 วัน รับส่งชายแดน (ตลาดโรงเกลือ)

โรงเกลือ – เสีมเรียบ

เช้า:

รับคณะที่ชายแดน “ตลาดโรงเกลือ” แล้วนำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง หลังผ่านพิธีที่ด่านแล้วเดินทางเข้าสู่เมืองเสียมเรียบโดยรถปรับอากาศตามถนนหมายเลข 6 ระยะทาง 154 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม. ตามเส้นทางผ่านเมืองต่าง ๆ ของกัมพูชา โดยมีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นทำหน้าที่บรรยายเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประเทศ กัมพูชา และ ประวัติศาสต์ตลอดการเดินทาง เมื่อถึงเมืองเสียมเรียบนำท่านเดินทางสู่ศาลคู่บ้านคู่เมืองของเสียมเรียบ (ศาลหลักเมือง) เพื่อสักการะพระองค์เจก-พระองค์จอม เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำเมือง ชาวกัมพูชาแวะเวียนกันมาสักการะกันอย่างไม่ขาดลาย และสักการะศาลพญายม “ยมบาล” ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้กันนั้น ชาวบ้านเรียกว่า “ย่าเทพ” เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์คู่กับศาล พระองค์เจก พระองค์จอม.. นำ ท่านเดินทางสู่ที่ขายตั๋วชมปราสาท โดยมีการถ่ายรูปทำบัตร.. หลังจากนั้นพาท่านชม ปราสาทตาพรหม เป็นปราสาทหนึ่งที่ได้รับความประทับใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ใคร ๆ ก็อยากมาสัมผัสกับเสนห์ของศาสนสถานแห่งนี้โดยเฉพาะความเป็นธรรมชาตินี้เอง ตาพรหมมีต้นไม้ขึ้นชอนไชโดยทั่วเสริ่มความสวยงามตระกาลตา.. ตาพรหมเป็นศาสนสถานซึ่งสร้างในยุคพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศแด่พระมารดาของพระองค์.. หลังจากนั้นพาท่านชมเมือง นครธม เป็นเมืองหลวงโบราณของอาณาจักรเขมรสมัยโบราณ ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 12 ในยุคสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 หลังจากพระองค์ขับไล่กองทัพที่เป็นศัตรูซึ่งก่อนหน้านั้นเคยยึดครองเมืองพระนครมา 4 ปี ก็คือ “จาม”.. เมื่อเข้าในบริเวณนครธมโดยผ่านประตู้ชัยท่านสามารถมองเห็นสนามหลวง ลานช้าง ล้านพระเจ้าขี้เรื้อน และ ปราสาทนางสิบสอบซึ่งอยู่ใกล้พระราชวังหลวงของสมัยโบราณอีกด้วย.. เมื่อถึงใจกลางของเมืองนครธมนำท่านชม ปราสาทบายอน เป็นปราสาทสำคัญแห่งหนึ่งของอาณาจักรเขมรสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่ 12 เพื่อ เป็นศาสนสถานของพุทธศาสนานิกายมหายาน และเป็นศาสนสถานประจำรัชกาลของพระองค์.. บายอนตั้งอยู่ตรงกลางของเมืองนครธม ปรางค์ทุกองค์ถูกแกะสลักเป็นหน้าพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร จำนวนกว่าสองร้อยหน้าซึ่งมีรอยยิ้มแตกต่างกัน ชาวฝรั่งตั้งชายาให้ว่าเป็น “เมืองแห่งรอยยิ้ม”.. ถ่ายรูปสะพานนาราชที่ประตูใต้ของเมืองนครธม ที่นี้มีรูปปั้นของเทพและอสูรฉุดพญานาคที่จำลองจากนิยายเรื่องการกวนเกษียร สมุทรในของศาสนาฮินดู.. รับประทานอาหารมื้อกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย:

พาท่านชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลกคือ ปราสาท นครวัด ซึ่งเป็นศาสนสถานตั้งอยู่ในเมืองพระนครห่างจากเมืองนครหลวงเพียงแค่ ๑.๕ กม. นครวัดสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ในช่วงต้น คริสต์ศตวรรษที่ 12 (ค.ศ 1113-1150) เพื่ออุทิศถวาย แด่พระวิษณุก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นศาสนาพุทธ.. นครวัดเชื่อว่าเป็นศาสนสถานของศาสนาฮินดูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก และเป็นสัญลักษณ์ของประเทศกัมพูชา โดยเราสามารถพบเห็นรูปปราสาทนครวัดที่ปรากฏในธงชาติของกัมพูชาหลายยุคหลาย สมัย.. นำท่านถ่ายภาพสลักนางอัปสร “นางฟ้า” ยิ้มเห็นฟัน “1800 องค์ในบริเวณปราสาทนครวัดมีเพียงองค์เดี่ยว” เสร็จแล้วนำท่านถ่ายภาพนครวัดมุมที่สามารถมองเห็นปรางค์ชั้นสามของนครวัด 5 ยอด และเงาปราสาทนครวัดสะท้อนในน้ำอีกด้วย หลังจากนั้นพาท่านชมความอลังการของนครวัดและถ่ายภาพนางอัปสรเซ็กซี่ที่สุดที่นุ่งกางเกงขาสั้น.. หลังจากนั้นพาท่านเดินทางสู่ชายแดน กัมพูชา-ไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมกับความประทับใจและความทรงจำอันดีงามของทริปครั้งนี้..

ทริป 2 วัน รับส่งชายแดน (ตลาดโรงเกลือ)

ทัวร์ 2 วัน 1 คืนชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลก (ปอยแปต-เสียมเรียบ), ปราสาทนครวัด-นครธม-บายอน-ตาพรหม

วันแรก: ปอยแปต-เสียมเรียบ – พระอาทิตย์อัสดงที่พนมบาแค็ง – ชมการแสดงระบำอัปสรา “ศิลปะนาฏศิลป์”

เช้า:

รับคณะที่ชายแดน “ตลาดโรงเกลือ” แล้วนำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง หลังผ่านพิธีที่ด่านแล้วเดินทางเข้าสู่เมืองเสียมเรียบโดยรถปรับอากาศตามถนน หมายเลข 6 ระยะทาง 154 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม. ตามเส้นทางผ่านเมืองต่าง ๆ ของกัมพูชา โดยมีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นทำหน้าที่บรรยายเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประเทศ กัมพูชา และ ประวัติศาสต์ตลอดการเดินทาง .. เมื่อถึงเมืองเสียมเรียบนำท่านเดินทางสู่ศาลคู่บ้านคู่เมืองของเสียมเรียบ (ศาลหลักเมือง) เพื่อสักการะพระองค์เจก-พระองค์จอม เป็น พระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำเมือง ชาวกัมพูชาแวะเวียนกันมาสักการะกันอย่างไม่ขาดลาย และสักการะศาลพญายม “ยมบาล” ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้กันนั้น ชาวบ้านเรียกว่า “ย่าเทพ” เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์คู่กับศาล พระองค์เจก พระองค์จอม.. บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร ณ เมืองเสียมเรียบ...

บ่าย:

พาท่านเดินทางสู่ วัดใหม่ หรือ ทุ่งสังหาร.. ทุ่งสังหารแห่งนี้เป็นหนึ่งในร้อยทุ่งสังหารที่มีอยู่ทั่วประเทศกัมพูชา ซึ่งครั้งหนึ่งกัมพูชาตกอยู่ใต้อำนาจการปกครองของเขมรแดง.. สถานที่ต่าง ๆ เช่น โรงเรียน วัด โรงพยาบาล สำนักงาน ต่าง ๆ ฯลฯ ได้กลายเป็นห้องขังนักโทษที่ถูกตั้งข้อหาว่ากบฏ.. ในยุคนั้นชาวกัมพูชาถูกสังหารและตายเกือบสามล้านคนโดยการทำงานหนักและป่วย ไม่มียารักษา.. หลังชมทุ่งสังหารแล้วพาท่านเดินทางเข้าสู่เมืองพระนคร แวะซื้อตั๋วชมปราสาทแล้วพาท่านปีนเขา พนมบาแค็ง เป็นภูเขา ลูกหนึ่งตั้งอยู่ใจกลางของเมือง “ศรียโสธรปุระ” เมืองหลวงโบราณในสมัยพระนคร.. พนมบาแค็งเป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุด ท่านสามารถมองเห็นเมืองเสียมเรียบ สนามบินนานาชาติ เมืองนครธม บารายแม่บุญตะวันตกและมองเห็นยอดปราสาทนครวัดได้อย่างอย่างชัดเจน แถมยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์อัสดงที่นิยมที่สุดของนักท่องเที่ยวอีกด้วย.. หลัง ชมพระอาทิตย์อัสดงแล้วพาท่านเดินทางกลับเข้าสู่เมืองเสียมเรียบเพื่อรับ ประทานอาหารมื้อเย็น ณ ภัตตาคารและชมการแสดงระบำอัปสรา “ศิลปะนาฏศิลป์” ของกัมพูชา “การแสดงจัดที่ภัตตาคารนั้นเอง” .. เสร็จแล้วพาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักและราตรีสวัสดิ์.

วันที่สอง: ตาพรหม – นครธม และปราสาทนครวัด - โรงเกลือ (อรัญประเทศ)

เช้า

หลังอาหารมื้อเช้าแล้วเช็คเอาท์โรงแรม พาท่านเดินทาง ปราสาทตาพรหม เป็น ปราสาทหนึ่งที่ได้รับความประทับใจจากนักท่อง เที่ยวเป็นอย่างมาก ใครๆ ก็อยากมาสัมผัสกับเสนห์ของโบราณสถานแห่งนี้โดยเฉพาะความเป็นธรรมชาตินี้เอง ตาพรหมมีต้นไม้เนื้ออ่อนชนิดหนึ่ง ชาวกัมพูชาเรียกว่า “ต้นสปง” และ ต้นไทร ขึ้นชอนไชโดยทั่ว ตาพรหม เป็นปราสาท หนึ่งที่ได้รับความประทับใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ใคร ๆ ก็อยากมาสัมผัสกับเสนห์ของศาสนสถานแห่งนี้โดยเฉพาะความเป็นธรรมชาตินี้เอง ตาพรหมมีต้นไม้ขึ้นชอนไชโดยทั่วเสริ่มความสวยงามตระกาลตา.. ตาพรหมเป็นศาสนสถานซึ่งสร้างในยุคพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศแด่พระมารดาของพระองค์.. หลังจากนั้นพาท่านชมเมือง นครธม เป็นเมืองหลวงโบราณของอาณาจักรเขมรสมัยโบราณ ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 12 ในยุคสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 หลังจากพระองค์ขับไล่กองทัพที่เป็นศัตรูซึ่งก่อนหน้านั้นเคยยึดครองเมืองพระ นครมา 4 ปี ก็คือ “จาม”.. เมื่อเข้าในบริเวณนครธมโดยผ่านประตู้ชัยท่านสามารถมองเห็นสนามหลวง ลานช้าง ล้านพระเจ้าขี้เรื้อน และ ปราสาทนางสิบสอบซึ่งอยู่ใกล้พระราชวังหลวงของสมัยโบราณอีกด้วย.. เมื่อถึงใจกลางของเมืองนครธมนำท่านชม ปราสาทบายอน เป็นปราสาทสำคัญแห่งหนึ่งของอาณาจักรเขมรสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่ 12 เพื่อเป็นศาสนสถานของพุทธศาสนานิกายมหายาน และเป็นศาสนสถานประจำรัชกาลของพระองค์.. บายอนตั้งอยู่ตรงกลางของเมืองนครธม ปรางค์ทุกองค์ถูกแกะสลักเป็นหน้าพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร จำนวนกว่าสองร้อยหน้าซึ่งมีรอยยิ้มแตกต่างกัน ชาวฝรั่งตั้งชายาให้ว่าเป็น “เมืองแห่งรอยยิ้ม”.. ถ่ายรูปสะพานนาราชที่ประตูใต้ของเมืองนครธม ที่นี้มีรูปปั้นของเทพและอสูรฉุดพญานาคที่จำลองจากนิยายเรื่องการกวนเกษียร สมุทรในของศาสนาฮินดู… รับประทานอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย:

พาท่านชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลกคือ ปราสาทนครวัด ซึ่งเป็นศาสนสถานตั้งอยู่ในเมืองพระนครห่างจากเมืองนครหลวงเพียงแค่ ๑.๕ กม. นครวัดสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ในช่วงต้น คริสต์ศตวรรษที่ 12 (ค.ศ 1113-1150) เพื่ออุทิศถวายแด่พระวิษณุก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นศาสนาพุทธ.. นครวัดเชื่อว่าเป็นศาสนสถานของศาสนาฮินดูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก และเป็นสัญลักษณ์ของประเทศกัมพูชา โดยเราสามารถพบเห็นรูปปราสาทนครวัดที่ปรากฏในธงชาติของกัมพูชาหลายยุคหลาย สมัย.. นำท่านถ่ายภาพสลักนางอัปสร “นางฟ้า” ยิ้มเห็นฟัน “1800 องค์ในบริเวณปราสาทนครวัดมีเพียงองค์เดี่ยว” เสร็จแล้วนำท่านถ่ายภาพนครวัดมุมที่สามารถมองเห็นปรางค์ชั้นสามของนครวัด 5 ยอด และเงาปราสาทนครวัดสะท้อนในน้ำอีกด้วย หลังจากนั้นพาท่านชมความอลังการของนครวัดและถ่ายภาพนางอัปสรเซ็กซี่ที่สุด ที่นุ่งกางเกงขาสั้น.. หลังจากนั้นพาท่านเดินทางสู่ชายแดน กัมพูชา-ไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมกับความประทับใจและความทรงจำอันดีงามของทริปครั้งนี้

ทริป 3 วัน รับส่งชายแดน (ตลาดโรงเกลือ)

ทัวร์ 3 วัน 2 คืน ชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลก (โรงเกลือ “อรัญฯ” –เสียมเรียบ) ปราสาทนครวัด-นครธม-บายอน-ตาพรหม–บันทายศรี

วันแรก: ปอยแปต-เสียมเรียบ – พระอาทิตย์อัสดงที่พนมบาแค็ง – ชมการแสดงระบำอัปสรา “ศิลปะนาฏศิลป์”

เช้า:

รับคณะที่ชายแดน “ตลาดโรงเกลือ” แล้วนำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง หลังผ่านพิธีที่ด่านแล้วเดินทางเข้าสู่เมืองเสียมเรียบโดยรถปรับอากาศตามถนน หมายเลข 6 ระยะทาง 154 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม. ตามเส้นทางผ่านเมืองต่าง ๆ ของกัมพูชา โดยมีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นทำหน้าที่บรรยายเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประเทศ กัมพูชา และ ประวัติศาสต์ตลอดการเดินทาง.. เมื่อถึงเมืองเสียมเรียบนำท่านเดินทางสู่ศาลคู่บ้านคู่เมืองของเสียมเรียบ (ศาลหลักเมือง) เพื่อสักการะพระองค์เจก-พระองค์จอม เป็น พระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำเมือง ชาวกัมพูชาแวะเวียนกันมาสักการะกันอย่างไม่ขาดลาย และสักการะศาลพญายม “ยมบาล” ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้กันนั้น ชาวบ้านเรียกว่า “ย่าเทพ” เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์คู่กับศาล พระองค์เจก พระองค์จอม..บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร ณ เมืองเสียมเรียบ...

บ่าย:

พาท่านเดินทางสู่ วัดใหม่ หรือ ทุ่งสังหาร.. ทุ่งสังหารแห่งนี้เป็นหนึ่งในร้อยทุ่งสังหารที่มีอยู่ทั่วประเทศกัมพูชา ซึ่งครั้งหนึ่งกัมพูชาตกอยู่ใต้อำนาจการปกครองของเขมรแดง.. สถานที่ต่าง ๆ เช่น โรงเรียน วัด โรงพยาบาล สำนักงาน ต่าง ๆ ฯลฯ ได้กลายเป็นห้องขังนักโทษที่ถูกตั้งข้อหาว่ากบฏ.. ในยุคนั้นชาวกัมพูชาถูกสังหารและตายเกือบสามล้านคนโดยการทำงานหนักและป่วย ไม่มียารักษา.. หลังชมทุ่งสังหารแล้วพาท่านเดินทางเข้าสู่เมืองพระนคร แวะซื้อตั๋วชมปราสาทแล้วพาท่านปีนเขา พนมบาแค็ง เป็นภูเขา ลูกหนึ่งตั้งอยู่ใจกลางของเมือง “ศรียโสธรปุระ” เมืองหลวงโบราณในสมัยพระนคร.. พนมบาแค็งเป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุด ท่านสามารถมองเห็นเมืองเสียมเรียบ สนามบินนานาชาติ เมืองนครธม บารายแม่บุญตะวันตกและมองเห็นยอดปราสาทนครวัดได้อย่างอย่างชัดเจน แถมยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์อัสดงที่นิยมที่สุดของนักท่องเที่ยวอีกด้วย..

หลัง ชมพระอาทิตย์อัสดงแล้วพาท่านเดินทางกลับเข้าสู่เมืองเสียมเรียบเพื่อรับ ประทานอาหารมื้อเย็น ณ ภัตตาคารและชมการแสดงระบำอัปสรา “ศิลปะนาฏศิลป์” ของกัมพูชา “การแสดงจัดที่ภัตตาคารนั้นเอง” ... เสร็จแล้วพาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักและราตรีสวัสดิ์..

วันที่สอง: บันทายศรี – ตาพรหม – นครธม และ นครวัด

เช้า:

หลังอาหารมื้อเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรมแล้วพาท่านเดินทางสู่ ปราสาทบันทายศรี ระยะทางหางออกจากเมืองเสียมเรียบประมา 37 กม. สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายให้กับพระอิศวรภายในพระนามว่า ตรีภูวนมเหศวร หรือ พระอีศวรผู้เป็นใหญ่แห่งโลกทั้งสาม เป็นปราสาทมีขนาดเล็ก สร้างด้วยหินทรายสีชมพู สร้างเมื่อปี พ.ศ. 1510 โดยพราหมณ์ชื่อ ยัชญวราหะ เป็นราชครูของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 และพระโอรสของพระองค์ พระเจ้าชัยวรมันที่ 5 พ.ศ 1511-1554.. บันทายศรีได้ชายาว่าเป็นรัตนชาติแห่งศิลปะกัมพูชาเพราะความสวยงามและฝีมือ แกะสลักนี้เอง.. นอกจากความงดงามในฝีมือการสลักแล้วยังมีคุณค่าเกี่ยวกับมนุษย์อย่างลึกซึ้ง อันเห็นได้จากความรู้สึกที่แสดงออกมาจากภาพเหล่านั้น.. หลังชมความสวยงามของปราสาทหินศรีชมพูนี้แล้วพาท่านเดินทางกลับโดยแวะซื้อ น้ำตาลปึก เครื่องจักสาร.. ซึ่งชาวบ้านวางขายอยู่ริมถนนเหมือนกับสินค้าโอท็อป..

หลังช้ออปปิ้งแล้วพาท่านเดินทาง ปราสาทตาพรหม เป็น ปราสาทหนึ่งที่ได้รับความประทับใจจากนักท่อง เที่ยวเป็นอย่างมาก ใครๆ ก็อยากมาสัมผัสกับเสนห์ของโบราณสถานแห่งนี้โดยเฉพาะความเป็นธรรมชาตินี้เอง ตาพรหมมีต้นไม้เนื้ออ่อนชนิดหนึ่ง ชาวกัมพูชาเรียกว่า “ต้นสปง” และ ต้นไทร ขึ้นชอนไชโดยทั่ว ตาพรหม เป็นปราสาท หนึ่งที่ได้รับความประทับใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ใคร ๆ ก็อยากมาสัมผัสกับเสนห์ของศาสนสถานแห่งนี้โดยเฉพาะความเป็นธรรมชาตินี้เอง ตาพรหมมีต้นไม้ขึ้นชอนไชโดยทั่วเสริ่มความสวยงามตระกาลตา.. ตาพรหมเป็นศาสนสถานซึ่งสร้างในยุคพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศแด่พระมารดาของพระองค์.. รับประทานอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย:

หลังอาหารมื้อกลางวันพาท่านชมเมือง นครธม เป็นเมืองหลวงโบราณของอาณาจักรเขมรสมัยโบราณ ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 12 ในยุคสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 หลังจากพระองค์ขับไล่กองทัพที่เป็นศัตรูซึ่งก่อนหน้านั้นเคยยึดครองเมืองพระ นครมา 4 ปี ก็คือ “จาม”.. เมื่อเข้าในบริเวณนครธมโดยผ่านประตู้ชัยท่านสามารถมองเห็นสนามหลวง ลานช้าง ล้านพระเจ้าขี้เรื้อน และ ปราสาทนางสิบสอบซึ่งอยู่ใกล้พระราชวังหลวงของสมัยโบราณอีกด้วย.. เมื่อถึงใจกลางของเมืองนครธมนำท่านชม ปราสาทบายอน เป็นปราสาทสำคัญแห่งหนึ่งของอาณาจักรเขมรสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่ 12 เพื่อเป็นศาสนสถานของพุทธศาสนานิกายมหายาน และเป็นศาสนสถานประจำรัชกาลของพระองค์.. บายอนตั้งอยู่ตรงกลางของเมืองนครธม ปรางค์ทุกองค์ถูกแกะสลักเป็นหน้าพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร จำนวนกว่าสองร้อยหน้าซึ่งมีรอยยิ้มแตกต่างกัน ชาวฝรั่งตั้งชายาให้ว่าเป็น “แดนแห่งรอยยิ้ม”.. ถ่ายรูปสะพานนาราชที่ประตูใต้ของเมืองนครธม ที่นี้มีรูปปั้นของเทพและอสูรฉุดพญานาคที่จำลองจากนิยายเรื่องการกวนเกษียร สมุทรในของศาสนาฮินดู… หลังชมศิลปะอันสวยงามของบายอนแล้วนำท่านเดินทางสู่ ปราสาทนครวัด ซึ่งเป็นศาสนสถานตั้งอยู่ในเมืองพระนครห่างจากเมืองนครหลวงเพียงแค่ ๑.๕ กม. นครวัดสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ในช่วงต้น คริสต์ศตวรรษที่ 12 (ค.ศ 1113-1150) เพื่ออุทิศถวายแด่พระวิษณุก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นศาสนาพุทธ.. นครวัดเชื่อว่าเป็นศาสนสถานของศาสนาฮินดูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก และเป็นสัญลักษณ์ของประเทศกัมพูชา โดยเราสามารถพบเห็นรูปปราสาทนครวัดที่ปรากฏในธงชาติของกัมพูชาหลายยุคหลาย สมัย.. นำท่านถ่ายภาพสลักนางอัปสร “นางฟ้า” ยิ้มเห็นฟัน “1800 องค์ในบริเวณปราสาทนครวัดมีเพียงองค์เดี่ยว” เสร็จแล้วนำท่านถ่ายภาพนครวัดมุมที่สามารถมองเห็นปรางค์ชั้นสามของนครวัด 5 ยอด และเงาปราสาทนครวัดสะท้อนในน้ำอีกด้วย หลังจากนั้นพาท่านชมความอลังการของนครวัดและถ่ายภาพนางอัปสรเซ็กซี่ที่สุด ที่นุ่งกางเกงขาสั้น.. บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารในเมืองเสียมเรียบและราตรีสวัสดิ์.. เสร็จแล้วพาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักและราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม: โตนเลสาบ (แม่น้ำจืด) – ตลาดพซาจ๊ะซ – ปอยแปต

เช้า:

หลังเช็คเอาท์โรงแรมแล้วนำท่านเปลียนบรรยากาศจากการชมโบราณสถานสู่ความเป็น ธรรมชาติ โดยพาท่านเดินทางสู่โตนเลสาบ “แม่น้ำจืด” ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่บริเวณตรงกลางของประเทศกัมพูชา มีพื้นที่ประมาณ 15,000 ตารางกิโลเมตร ความลึกโดยเฉลี่ย อยู่ที่ 10 เมตรในช่วงหน้าฝน ทะเลสาบเขมรเกิดจากแม่น้ำโขง ซึ่งแม่น้ำโขง ไหลผ่านประเทศต่าง ๆ มีความยาวถึง 4880 กิโลเมตรจากภูเขาหิมาลัย แม่น้ำจืดครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัดของกัมพูชาได้แก่ จ. กัมปงธม จ.กัมปงชนัง จ. โพธิสัตว์ จ. พระตะบอง จ. เสียมเรียบ และบันทายมีชัย เป็นทะเลสาบที่มีปลาน้ำจืดชุกชุมประมาณกว่า 500 ชนิด จึงมีชาวกัมพูชาเป็นจำนวนมากที่ประกอบอาชีพประมงในบริเวณทะเลสาบแห่งนี้..

พา ท่านล่องเรือชมวิธีชีวิตของชาวประมงที่อาศัยอยู่ในบ้านแพที่ถูกย้ายไปมาตาม ฤดูกาลหรือตามระดับน้ำขึ้นลงซึ่งเรียบว่าหมู่บ้านลอยน้ำ “Floating Village”. หลังชมความเป็นธรรมชาติและวิถีชีวิตแล้วพาท่านช้อปปิ้งที่ตลาดพซาจะซ “The old market” เป็นตลาดที่อยู่กลางเมืองเสียมเรียบ อาคารที่อยู่โดยรอบส่วนใหญ่เป็นอาคารที่สร้างสมัยอาณานิคม.. นักท่องเที่ยวนิยมมาช้อปปิ้งตลาดแห่งนี้เพื่อซื้อของที่ระลึก.. ตลาดนี้มีวางขายกับข้าว อาหารสำหรับคนท้องถิ่นและสินค้าหลายชนิดเช่น เสื้อผ้าก๊อบ ร้องเท้าและของที่ระลึกต่างๆ นานาชนิด.. หลังจากนั้นพาท่านเดินทางสู่ชายแดน กัมพูชา-ไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมกับความประทับใจและความทรงจำอันดีงามของทริปครั้งนี้…

ทริป 4 วัน รับส่งชายแดน (ตลาดโรงเกลือ)

ทัวร์ 4 วัน 3 คืน ชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลก (โรงเกลือ -เสียมเรียบ) นครวัด-นครธม-บายอน-ตาพรหม–บันทายศรี – พนมกุเลน

วันแรก: ปอยแปต-เสียมเรียบ – พระอาทิตย์อัสดงที่พนมบาแค็ง – ชมการแสดงระบำอัปสรา “ศิลปะนาฏศิลป์”

เช้า:

รับคณะที่ชายแดน “ตลาดโรงเกลือ” แล้วนำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง หลังผ่านพิธีที่ด่านแล้วเดินทางเข้าสู่เมืองเสียมเรียบโดยรถปรับอากาศตามถนน หมายเลข 6 ระยะทาง 154 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม. ตามเส้นทางผ่านเมืองต่าง ๆ ของกัมพูชา โดยมีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นทำหน้าที่บรรยายเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประเทศ กัมพูชา และ ประวัติศาสต์ตลอดการเดินทาง.. เมื่อถึงเมืองเสียมเรียบนำท่านเดินทางสู่ศาลคู่บ้านคู่เมืองของเสียมเรียบ (ศาลหลักเมือง) เพื่อสักการะพระองค์เจก-พระองค์จอม เป็น พระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำเมือง ชาวกัมพูชาแวะเวียนกันมาสักการะกันอย่างไม่ขาดลาย และสักการะศาลพญายม “ยมบาล” ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้กันนั้น ชาวบ้านเรียกว่า “ย่าเทพ” เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์คู่กับศาล พระองค์เจก พระองค์จอม.. บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร ณ เมืองเสียมเรียบ...

บ่าย:

พาท่านเดินทางสู่ วัดใหม่ หรือ ทุ่งสังหาร.. ทุ่งสังหารแห่งนี้เป็นหนึ่งในร้อยทุ่งสังหารที่มีอยู่ทั่วประเทศกัมพูชา ซึ่งครั้งหนึ่งกัมพูชาตกอยู่ใต้อำนาจการปกครองของเขมรแดง.. สถานที่ต่าง ๆ เช่น โรงเรียน วัด โรงพยาบาล สำนักงาน ต่าง ๆ ฯลฯ ได้กลายเป็นห้องขังนักโทษที่ถูกตั้งข้อหาว่ากบฏ.. ในยุคนั้นชาวกัมพูชาถูกสังหารและตายเกือบสามล้านคนโดยการทำงานหนักและป่วย ไม่มียารักษา.. หลังชมทุ่งสังหารแล้วพาท่านเดินทางเข้าสู่เมืองพระนคร แวะซื้อตั๋วชมปราสาทแล้วพาท่านปีนเขา พนมบาแค็ง เป็นภูเขา ลูกหนึ่งตั้งอยู่ใจกลางของเมือง “ศรียโสธรปุระ” เมืองหลวงโบราณในสมัยพระนคร.. พนมบาแค็งเป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุด ท่านสามารถมองเห็นเมืองเสียมเรียบ สนามบินนานาชาติ เมืองนครธม บารายแม่บุญตะวันตกและมองเห็นยอดปราสาทนครวัดได้อย่างอย่างชัดเจน แถมยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์อัสดงที่นิยมที่สุดของนักท่องเที่ยวอีกด้วย.. หลังชมพระอาทิตย์อัสดงแล้วพาท่านเดินทางกลับเข้าสู่เมืองเสียมเรียบเพื่อรับ ประทานอาหารมื้อเย็น ณ ภัตตาคารและชมการแสดงระบำอัปสรา “ศิลปะนาฏศิลป์” ของกัมพูชา “การแสดงจัดที่ภัตตาคารนั้นเอง” เสร็จแล้วพาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักและราตรีสวัสดิ์..

วันที่สอง: บันทายศรี – ตาพรหม – นครธม และ นครวัด

เช้า:

หลังอาหารมื้อเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรมแล้วพาท่านเดินทางสู่ ปราสาทบันทายศรี ระยะทางหางออกจากเมืองเสียมเรียบประมา 37 กม. สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายให้กับพระอิศวรภายในพระนามว่า ตรีภูวนมเหศวร หรือ พระอีศวรผู้เป็นใหญ่แห่งโลกทั้งสาม เป็นปราสาทมีขนาดเล็ก สร้างด้วยหินทรายสีชมพู สร้างเมื่อปี พ.ศ. 1510 โดยพราหมณ์ชื่อ ยัชญวราหะ เป็นราชครูของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 และพระโอรสของพระองค์ พระเจ้าชัยวรมันที่ 5 พ.ศ 1511-1554.. บันทายศรีได้ชายาว่าเป็นรัตนชาติแห่งศิลปะกัมพูชาเพราะความสวยงามและฝีมือ แกะสลักนี้เอง.. นอกจากความงดงามในฝีมือการสลักแล้วยังมีคุณค่าเกี่ยวกับมนุษย์อย่างลึกซึ้ง อันเห็นได้จากความรู้สึกที่แสดงออกมาจากภาพเหล่านั้น.. หลังชมความสวยงามของปราสาทหินศรีชมพูนี้แล้วพาท่านเดินทางกลับโดยแวะซื้อ น้ำตาลปึก เครื่องจักสาร.. ซึ่งชาวบ้านวางขายอยู่ริมถนนเหมือนกับสินค้าโอท็อป..

หลังช้ออปปิ้งแล้วพาท่านเดินทาง ปราสาทตาพรหม เป็น ปราสาทหนึ่งที่ได้รับความประทับใจจากนักท่อง เที่ยวเป็นอย่างมาก ใครๆ ก็อยากมาสัมผัสกับเสนห์ของโบราณสถานแห่งนี้โดยเฉพาะความเป็นธรรมชาตินี้เอง ตาพรหมมีต้นไม้เนื้ออ่อนชนิดหนึ่ง ชาวกัมพูชาเรียกว่า “ต้นสปง” และ ต้นไทร ขึ้นชอนไชโดยทั่ว ตาพรหม เป็นปราสาท หนึ่งที่ได้รับความประทับใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ใคร ๆ ก็อยากมาสัมผัสกับเสนห์ของศาสนสถานแห่งนี้โดยเฉพาะความเป็นธรรมชาตินี้เอง ตาพรหมมีต้นไม้ขึ้นชอนไชโดยทั่วเสริ่มความสวยงามตระกาลตา.. ตาพรหมเป็นศาสนสถานซึ่งสร้างในยุคพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศแด่พระมารดาของพระองค์.. รับประทานอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย:

หลังอาหารมื้อกลางวันพาท่านชมเมือง นครธม เป็นเมืองหลวงโบราณของอาณาจักรเขมรสมัยโบราณ ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 12 ในยุคสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 หลังจากพระองค์ขับไล่กองทัพที่เป็นศัตรูซึ่งก่อนหน้านั้นเคยยึดครองเมืองพระ นครมา 4 ปี ก็คือ “จาม”.. เมื่อเข้าในบริเวณนครธมโดยผ่านประตู้ชัยท่านสามารถมองเห็นสนามหลวง ลานช้าง ล้านพระเจ้าขี้เรื้อน และ ปราสาทนางสิบสอบซึ่งอยู่ใกล้พระราชวังหลวงของสมัยโบราณอีกด้วย.. เมื่อถึงใจกลางของเมืองนครธมนำท่านชม ปราสาทบายอน เป็นปราสาทสำคัญแห่งหนึ่งของอาณาจักรเขมรสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่ 12 เพื่อเป็นศาสนสถานของพุทธศาสนานิกายมหายาน และเป็นศาสนสถานประจำรัชกาลของพระองค์.. บายอนตั้งอยู่ตรงกลางของเมืองนครธม ปรางค์ทุกองค์ถูกแกะสลักเป็นหน้าพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร จำนวนกว่าสองร้อยหน้าซึ่งมีรอยยิ้มแตกต่างกัน ชาวฝรั่งตั้งชายาให้ว่าเป็น “แดนแห่งรอยยิ้ม”.. ถ่ายรูปสะพานนาราชที่ประตูใต้ของเมืองนครธม ที่นี้มีรูปปั้นของเทพและอสูรฉุดพญานาคที่จำลองจากนิยายเรื่องการกวนเกษียร สมุทรในของศาสนาฮินดู…

หลังชมศิลปะอันสวยงามของบายอนแล้วนำท่านเดินทางสู่ ปราสาทนครวัด ซึ่งเป็นศาสนสถานตั้งอยู่ในเมืองพระนครห่างจากเมืองนครหลวงเพียงแค่ ๑.๕ กม. นครวัดสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ในช่วงต้น คริสต์ศตวรรษที่ 12 (ค.ศ 1113-1150) เพื่ออุทิศถวายแด่พระวิษณุก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นศาสนาพุทธ.. นครวัดเชื่อว่าเป็นศาสนสถานของศาสนาฮินดูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก และเป็นสัญลักษณ์ของประเทศกัมพูชา โดยเราสามารถพบเห็นรูปปราสาทนครวัดที่ปรากฏในธงชาติของกัมพูชาหลายยุคหลาย สมัย.. นำท่านถ่ายภาพสลักนางอัปสร “นางฟ้า” ยิ้มเห็นฟัน “1800 องค์ในบริเวณปราสาทนครวัดมีเพียงองค์เดี่ยว” เสร็จแล้วนำท่านถ่ายภาพนครวัดมุมที่สามารถมองเห็นปรางค์ชั้นสามของนครวัด 5 ยอด และเงาปราสาทนครวัดสะท้อนในน้ำอีกด้วย หลังจากนั้นพาท่านชมความอลังการของนครวัดและถ่ายภาพนางอัปสรเซ็กซี่ที่สุด ที่นุ่งกางเกงขาสั้น.. บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารในเมืองเสียมเรียบและราตรีสวัสดิ์.. เสร็จแล้วพาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักและราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม: พนมกุเลน - ทะเลสาบ

เช้า:

หลังอาหารมื้อเช้าในห้องอาหารของโรงแรมแล้ว พาท่านเดินทางสู่เขาพนมกุเลน “เขาลิ้นจี่” บนเทือกเขาพนมกุเลนเป็นต้นน้ำลำธารที่ไหลผ่านรูปสลักซึ่งเชื่อว่าเป็นแม่น้ำ ที่ศักดิ์สิทธิ ซึ่งใช้ในการพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒสัจติยาและพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของ “พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนี” พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักกัมพูชาอีกด้วย ชื่อที่ปรากฏในศิลาจารึกคือ “มเหนทรบรรพต” หมายความว่าเป็นภูเขาที่ปกครองโดยพระศิวะ พนมกุเลนเป็นเทือกเขายาวประมาณ 60 ก.ม สูงประมาณ 317 เมตร มียอดร่วมทั้งหมดเป็น 109 ซึ่งสอดคล้องกับเขาพระสุเมรุที่ประเทศอินเดียและยอดที่สูงที่สุดแทนให้เขา ไกรลาสเป็นที่อยู่ของทวยเทพต่าง ๆ และเป็นที่สถาปนาของพระศิวะกับพระนางอุมาหรือเป็นสัญลักษณ์ของเขาหิมาลัย ที่มีแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ไหลลงมาจากธารสวรรค์ เมื่อตอนต้นของศตวรรษที่ 9 พ.ศ 802 พระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ได้สถาปนาศูนย์กลางเมืองหลวงขึ้นบนภูเขาแห่งนี้ และสถาปนาลัทธิเทวราชาขึ้นเพื่อประกาศอิสระภาพจากอำนาจของชวา .. เมื่อถึงภูเขาพนมกุเลนแล้วพาท่านชม วัดพระองค์ธม ห่างจากน้ำตกไม่ไกลนัก พระพุทธรูปองค์นี้เดิมทีเป็นก้อนหินขนาดใหญ่และถูกแกะสลักเป็นพระพุทธรูปปาง ไสยาสน์ขึ้นโดยฐานยังเป็นก้อนหินอยู่ การขึ้นไปชมนั้นต้องปีนบันไดสูงสิบกว่าเมตรไปยังโบสถ์ลอยฟ้าที่สร้างขึ้นไว้ คลุมองค์พระและยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงามและราวป่าเขียวชอุ่ม พระพุทธรูปนี้ถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1701 ในรัชสมัยพระเจ้าศรีสุคฯธบุตรและพระเจ้าองค์จันทร์ที่ 1 หลังชมโบสถ์ลอยฟ้านำท่าน ชมเทวาลัยใต้น้ำ เชื่อว่าเป็นต้นกำเนิดของสรรพชีวิต ซึ่งมีศิวลึงค์นั้นก็คืออวัยวะเพศชายแทนให้พระศิวะ และฐานโยนีที่ล้อมรอบศิวลึงค์ก็คืออวัยวะเพศของเพศหญิง ชาวฮินดูเชื่อว่าตราบใดที่อวัยวะทั้งสองยังอยู่ด้วยกัน ตราบนั้นโลกจะอยู่เย็นเป็นสุข มีความเจริญรุ่งเรืองสำหรับการบูชาศิวลึงค์นั้น พราหมณ์จะเป็นผู้นำน้ำมาราดบนศิวลึงค์และน้ำที่รดนั้นจะไหลออกไปที่ช่องโยนี ลงไปที่ท่อโสมสูตร ผู้คนที่มารองรับน้ำนี้ไปกินเชื่อว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์หรือน้ำมนต์ ซึ่งสามารถรักษาโรคภัยได้ หลังจากชมความมหัศจรรย์ ของศิวลึงค์พันองค์แล้วพาท่านชมน้ำตกที่สวยงามซึ่งมีถึงสองชั้นด้วยกัน ชั้นแรกเป็นน้ำตกชั้นเล็กๆดูสวยงามน้ำไหลลงเป็นม่านท่ามกลางราวไพรที่โอบ ล้อมส่วนอีกชั้นเป็นนำตกสู่งๆหน่อยมีทางเดินเลาะลงไปเล็กน้อยจะพบชั้นน้ำตก สถานที่นี้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเขมรและชาวต่างชาติที่มาเที่ยวสถาน ที่แห่งนี้ พร้อมกับรับประทานอาหารมื้อกลางวันแบบปิกนิกใกล้น้ำตก..

จาก นั้นพาท่านกลับ เมืองเสียมเรียบและเดินทางสู่โตนเลสาบ “แม่น้ำจืด” ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่บริเวณตรงกลางของประเทศกัมพูชามีพื้นที่ประมาณ 15,000 ตารางกิโลเมตร ความลึกโดยเฉลี่ย อยู่ที่ 10 เมตรในช่วงหน้าฝน ทะเลสาบเขมรเกิดจากแม่น้ำโขงซึ่งแม่น้ำโขงไหลผ่านประเทศต่างๆ มีความยาวถึง 4880 กิโลเมตรจากภูเขาหิมาลัย แม่น้ำจืดครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัดของกัมพูชาได้แก่ จ. กัมปงธม จ.กัมปงชนัง จ. โพธิสัตว์ จ. พระตะบอง จ. เสียมเรียบ และบันทายมีชัย เป็นทะเลสาบที่มีปลาน้ำจืดชุกชุมประมาณกว่า 500 ชนิด จึงมีชาวกัมพูชาเป็นจำนวนมากที่ประกอบอาชีพประมงในบริเวณทะเลสาบแห่งนี้..

พาท่านล่องเรือชมวิธีชีวิตของชาวประมงที่อาศัยอยู่ในบ้านแพที่ถูกย้ายไปมา ตามฤดูกาลหรือตามระดับน้ำขึ้นลงซึ่งเรียบว่าหมู่บ้านลอยน้ำ “Floating Village”... บริการอาหารมื้อค่ำวัน ณ ภัตตาคารในเมืองเสียมเรียบและราตรีสวัสดิ์.. เสร็จแล้วพาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักและราตรีสวัสดิ์

วันที่สี่: ทุ่งสังหาร - ศาลหลักเมือง – ตลาดพซาจ๊ะซ – โรงเกลือ

เช้า:

หลังอาหารมื้อเช้าในห้องอาหารของโรงแรมแล้ว พาท่านเดินทางสู่เขาพนมกุเลน “เขาลิ้นจี่” บนเทือกเขาพนมกุเลนเป็นต้นน้ำลำธารที่ไหลผ่านรูปสลักซึ่งเชื่อว่าเป็นแม่น้ำ ที่ศักดิ์สิทธิ ซึ่งใช้ในการพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒสัจติยาและพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของ “พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนี” พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักกัมพูชาอีกด้วย ชื่อที่ปรากฏในศิลาจารึกคือ “มเหนทรบรรพต” หมายความว่าเป็นภูเขาที่ปกครองโดยพระศิวะ พนมกุเลนเป็นเทือกเขายาวประมาณ 60 ก.ม สูงประมาณ 317 เมตร มียอดร่วมทั้งหมดเป็น 109 ซึ่งสอดคล้องกับเขาพระสุเมรุที่ประเทศอินเดียและยอดที่สูงที่สุดแทนให้เขา ไกรลาสเป็นที่อยู่ของทวยเทพต่าง ๆ และเป็นที่สถาปนาของพระศิวะกับพระนางอุมาหรือเป็นสัญลักษณ์ของเขาหิมาลัย ที่มีแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ไหลลงมาจากธารสวรรค์ เมื่อตอนต้นของศตวรรษที่ 9 พ.ศ 802 พระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ได้สถาปนาศูนย์กลางเมืองหลวงขึ้นบนภูเขาแห่งนี้ และสถาปนาลัทธิเทวราชาขึ้นเพื่อประกาศอิสระภาพจากอำนาจของชวา .. เมื่อถึงภูเขาพนมกุเลนแล้วพาท่านชม วัดพระองค์ธม ห่างจากน้ำตกไม่ไกลนัก พระพุทธรูปองค์นี้เดิมทีเป็นก้อนหินขนาดใหญ่และถูกแกะสลักเป็นพระพุทธรูปปาง ไสยาสน์ขึ้นโดยฐานยังเป็นก้อนหินอยู่ การขึ้นไปชมนั้นต้องปีนบันไดสูงสิบกว่าเมตรไปยังโบสถ์ลอยฟ้าที่สร้างขึ้นไว้ คลุมองค์พระและยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงามและราวป่าเขียวชอุ่ม พระพุทธรูปนี้ถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1701 ในรัชสมัยพระเจ้าศรีสุคฯธบุตรและพระเจ้าองค์จันทร์ที่ 1 หลังชมโบสถ์ลอยฟ้านำท่าน ชมเทวาลัยใต้น้ำ เชื่อว่าเป็นต้นกำเนิดของสรรพชีวิต ซึ่งมีศิวลึงค์นั้นก็คืออวัยวะเพศชายแทนให้พระศิวะ และฐานโยนีที่ล้อมรอบศิวลึงค์ก็คืออวัยวะเพศของเพศหญิง ชาวฮินดูเชื่อว่าตราบใดที่อวัยวะทั้งสองยังอยู่ด้วยกัน ตราบนั้นโลกจะอยู่เย็นเป็นสุข มีความเจริญรุ่งเรืองสำหรับการบูชาศิวลึงค์นั้น พราหมณ์จะเป็นผู้นำน้ำมาราดบนศิวลึงค์และน้ำที่รดนั้นจะไหลออกไปที่ช่องโยนี ลงไปที่ท่อโสมสูตร ผู้คนที่มารองรับน้ำนี้ไปกินเชื่อว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์หรือน้ำมนต์ ซึ่งสามารถรักษาโรคภัยได้ หลังจากชมความมหัศจรรย์ ของศิวลึงค์พันองค์แล้วพาท่านชมน้ำตกที่สวยงามซึ่งมีถึงสองชั้นด้วยกัน ชั้นแรกเป็นน้ำตกชั้นเล็กๆดูสวยงามน้ำไหลลงเป็นม่านท่ามกลางราวไพรที่โอบ ล้อมส่วนอีกชั้นเป็นนำตกสู่งๆหน่อยมีทางเดินเลาะลงไปเล็กน้อยจะพบชั้นน้ำตก สถานที่นี้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเขมรและชาวต่างชาติที่มาเที่ยวสถาน ที่แห่งนี้ พร้อมกับรับประทานอาหารมื้อกลางวันแบบปิกนิกใกล้น้ำตก..

จาก นั้นพาท่านกลับ เมืองเสียมเรียบและเดินทางสู่โตนเลสาบ “แม่น้ำจืด” ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่บริเวณตรงกลางของประเทศกัมพูชามีพื้นที่ประมาณ 15,000 ตารางกิโลเมตร ความลึกโดยเฉลี่ย อยู่ที่ 10 เมตรในช่วงหน้าฝน ทะเลสาบเขมรเกิดจากแม่น้ำโขงซึ่งแม่น้ำโขงไหลผ่านประเทศต่างๆ มีความยาวถึง 4880 กิโลเมตรจากภูเขาหิมาลัย แม่น้ำจืดครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัดของกัมพูชาได้แก่ จ. กัมปงธม จ.กัมปงชนัง จ. โพธิสัตว์ จ. พระตะบอง จ. เสียมเรียบ และบันทายมีชัย เป็นทะเลสาบที่มีปลาน้ำจืดชุกชุมประมาณกว่า 500 ชนิด จึงมีชาวกัมพูชาเป็นจำนวนมากที่ประกอบอาชีพประมงในบริเวณทะเลสาบแห่งนี้..

พาท่านล่องเรือชมวิธีชีวิตของชาวประมงที่อาศัยอยู่ในบ้านแพที่ถูกย้ายไปมา ตามฤดูกาลหรือตามระดับน้ำขึ้นลงซึ่งเรียบว่าหมู่บ้านลอยน้ำ “Floating Village”... บริการอาหารมื้อค่ำวัน ณ ภัตตาคารในเมืองเสียมเรียบและราตรีสวัสดิ์.. เสร็จแล้วพาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักและราตรีสวัสดิ์

ทริป 5 วัน พนมเปญ ARRIVAL - City Tour

วันที่ 01: พนมเปญ ARRIVAL - City Tour (D)

8:00น. : พบคุณที่สนามบินแล้วพาไปโรงแรมสำหรับเช็คอินก่อนที่จะเดินทางเที่ยวช่วงบ่าย:

PM : เริ่มต้นด้วยการ  Tuol Slengหรือ S21 เป็นโรงเรียนในใจกลางของกรุงพนมเปญซึ่งมีการใช้ในภายหลังโดย Pol Pot ของเขมรแดงเป็นที่ฆ่าทุกคนที่ต้องสงสัยว่าทรยศหรือไม่สอดคล้องกับ อุดมการณ์ของพวกเขา อุปกรณ์การทำทรมานและภาพถ่ายที่ถูกนำมาใช้จะยังคงอยู่ในวันนี้

เราไปตลาดรัสเซีย , ชื่อหลังจากที่อิทธิพลของรัสเซียในช่วงปี 1980, กับการเลือกไม่มีที่สิ้นสุดของสินค้าแบบดั้งเดิมและทันสมัย

อาหารค่ำที่ร้านอาหารท้องถิ่น พักค้างคืนในกรุงพนมเปญ

วันที่ 02: พนมเปญ - เสียมราฐ (B)

8:00 หลังอาหารเช้าแวะไปที่เดอะรอยัลพาเลส Royal Palace ถูกสร้างขึ้นใน คศ19สำหรับกษัตริย์แห่งกัมพูชาตั้งแต่ 1866 พระราชวังเป็นพินัยกรรมที่เขมรมีความชำนาญและความงามทางสถาปัตยกรรมเพื่อให้แพร่หลายในอนุเสาวรีย์และศาสนาภายในพระบรมมหาราชวังเป็นพระเจดีย์เงิน,ที่วัดปราสาทเกาะรอยัลวัดตั้งอยู่ที่อยู่อาศัยของกัมพูชาที่เคารพมากที่สุดสมบัติของชาติเช่น ทองพระพุทธรูป, และแม้แต่อย่างใดอย่างหนึ่งพระพุทธรูปที่ตกแต่งด้วย เพชร 9,584 เจียมเนื้อเจียมตัว จากนั้นเดินทางไปยังสนามบินหรือสถานีรถบัส เพื่อไปที่เมืองเสียม

วันที่ 03:

หลังอาหารมื้อเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรมแล้วพาท่านเดินทางสู่ ปราสาทบันทายศรี ระยะทางหางออกจากเมืองเสียมเรียบประมา 37 กม. สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายให้กับพระอิศวรภายในพระนามว่า ตรีภูวนมเหศวร หรือ พระอีศวรผู้เป็นใหญ่แห่งโลกทั้งสาม เป็นปราสาทมีขนาดเล็ก สร้างด้วยหินทรายสีชมพู สร้างเมื่อปี พ.ศ. 1510 โดยพราหมณ์ชื่อ ยัชญวราหะ เป็นราชครูของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 และพระโอรสของพระองค์ พระเจ้าชัยวรมันที่ 5 พ.ศ 1511-1554.. บันทายศรีได้ชายาว่าเป็นรัตนชาติแห่งศิลปะกัมพูชาเพราะความสวยงามและฝีมือ แกะสลักนี้เอง.. นอกจากความงดงามในฝีมือการสลักแล้วยังมีคุณค่าเกี่ยวกับมนุษย์อย่างลึกซึ้ง อันเห็นได้จากความรู้สึกที่แสดงออกมาจากภาพเหล่านั้น.. หลังชมความสวยงามของปราสาทหินศรีชมพูนี้แล้วพาท่านเดินทางกลับโดยแวะซื้อ น้ำตาลปึก เครื่องจักสาร.. ซึ่งชาวบ้านวางขายอยู่ริมถนนเหมือนกับสินค้าโอท็อป..หลังอาหารมื้อเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรมแล้วพาท่านเดินทางสู่ ปราสาทบันทายศรี ระยะทางหางออกจากเมืองเสียมเรียบประมา 37 กม. สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายให้กับพระอิศวรภายในพระนามว่า ตรีภูวนมเหศวร หรือ พระอีศวรผู้เป็นใหญ่แห่งโลกทั้งสาม เป็นปราสาทมีขนาดเล็ก สร้างด้วยหินทรายสีชมพู สร้างเมื่อปี พ.ศ. 1510 โดยพราหมณ์ชื่อ ยัชญวราหะ เป็นราชครูของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 และพระโอรสของพระองค์ พระเจ้าชัยวรมันที่ 5 พ.ศ 1511-1554.. บันทายศรีได้ชายาว่าเป็นรัตนชาติแห่งศิลปะกัมพูชาเพราะความสวยงามและฝีมือ แกะสลักนี้เอง.. นอกจากความงดงามในฝีมือการสลักแล้วยังมีคุณค่าเกี่ยวกับมนุษย์อย่างลึกซึ้ง อันเห็นได้จากความรู้สึกที่แสดงออกมาจากภาพเหล่านั้น.. หลังชมความสวยงามของปราสาทหินศรีชมพูนี้แล้วพาท่านเดินทางกลับโดยแวะซื้อ น้ำตาลปึก เครื่องจักสาร.. ซึ่งชาวบ้านวางขายอยู่ริมถนนเหมือนกับสินค้าโอท็อป..หลังอาหารมื้อกลางวันพาท่านชมเมือง นครธม เป็นเมืองหลวงโบราณของอาณาจักรเขมรสมัยโบราณ ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 12 ในยุคสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 หลังจากพระองค์ขับไล่กองทัพที่เป็นศัตรูซึ่งก่อนหน้านั้นเคยยึดครองเมืองพระ นครมา 4 ปี ก็คือ “จาม”.. เมื่อเข้าในบริเวณนครธมโดยผ่านประตู้ชัยท่านสามารถมองเห็นสนามหลวง ลานช้าง ล้านพระเจ้าขี้เรื้อน และ ปราสาทนางสิบสอบซึ่งอยู่ใกล้พระราชวังหลวงของสมัยโบราณอีกด้วย.. เมื่อถึงใจกลางของเมืองนครธมนำท่านชม ปราสาทบายอน เป็นปราสาทสำคัญแห่งหนึ่งของอาณาจักรเขมรสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่ 12 เพื่อเป็นศาสนสถานของพุทธศาสนานิกายมหายาน และเป็นศาสนสถานประจำรัชกาลของพระองค์.. บายอนตั้งอยู่ตรงกลางของเมืองนครธม ปรางค์ทุกองค์ถูกแกะสลักเป็นหน้าพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร จำนวนกว่าสองร้อยหน้าซึ่งมีรอยยิ้มแตกต่างกัน ชาวฝรั่งตั้งชายาให้ว่าเป็น “แดนแห่งรอยยิ้ม”.. ถ่ายรูปสะพานนาราชที่ประตูใต้ของเมืองนครธม ที่นี้มีรูปปั้นของเทพและอสูรฉุดพญานาคที่จำลองจากนิยายเรื่องการกวนเกษียร สมุทรในของศาสนาฮินดู…

วันที่ 04:

หลังชมศิลปะอันสวยงามของบายอนแล้วนำท่านเดินทางสู่ ปราสาทนครวัด ซึ่งเป็นศาสนสถานตั้งอยู่ในเมืองพระนครห่างจากเมืองนครหลวงเพียงแค่ ๑.๕ กม. นครวัดสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ในช่วงต้น คริสต์ศตวรรษที่ 12 (ค.ศ 1113-1150) เพื่ออุทิศถวายแด่พระวิษณุก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นศาสนาพุทธ.. นครวัดเชื่อว่าเป็นศาสนสถานของศาสนาฮินดูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก และเป็นสัญลักษณ์ของประเทศกัมพูชา โดยเราสามารถพบเห็นรูปปราสาทนครวัดที่ปรากฏในธงชาติของกัมพูชาหลายยุคหลาย สมัย.. นำท่านถ่ายภาพสลักนางอัปสร “นางฟ้า” ยิ้มเห็นฟัน “1800 องค์ในบริเวณปราสาทนครวัดมีเพียงองค์เดี่ยว” เสร็จแล้วนำท่านถ่ายภาพนครวัดมุมที่สามารถมองเห็นปรางค์ชั้นสามของนครวัด 5 ยอด และเงาปราสาทนครวัดสะท้อนในน้ำอีกด้วย หลังจากนั้นพาท่านชมความอลังการของนครวัดและถ่ายภาพนางอัปสรเซ็กซี่ที่สุด ที่นุ่งกางเกงขาสั้น.. บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารในเมืองเสียมเรียบและราตรีสวัสดิ์.. เสร็จแล้วพาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักและราตรีสวัสดิ์

วันที่ 05: พนมกุเลน - ทะเลสาบ

เช้า:

หลังอาหารมื้อเช้าในห้องอาหารของโรงแรมแล้ว พาท่านเดินทางสู่เขาพนมกุเลน “เขาลิ้นจี่” บนเทือกเขาพนมกุเลนเป็นต้นน้ำลำธารที่ไหลผ่านรูปสลักซึ่งเชื่อว่าเป็นแม่น้ำ ที่ศักดิ์สิทธิ ซึ่งใช้ในการพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒสัจติยาและพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของ “พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนี” พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักกัมพูชาอีกด้วย ชื่อที่ปรากฏในศิลาจารึกคือ “มเหนทรบรรพต” หมายความว่าเป็นภูเขาที่ปกครองโดยพระศิวะ พนมกุเลนเป็นเทือกเขายาวประมาณ 60 ก.ม สูงประมาณ 317 เมตร มียอดร่วมทั้งหมดเป็น 109 ซึ่งสอดคล้องกับเขาพระสุเมรุที่ประเทศอินเดียและยอดที่สูงที่สุดแทนให้เขา ไกรลาสเป็นที่อยู่ของทวยเทพต่าง ๆ และเป็นที่สถาปนาของพระศิวะกับพระนางอุมาหรือเป็นสัญลักษณ์ของเขาหิมาลัย ที่มีแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ไหลลงมาจากธารสวรรค์ เมื่อตอนต้นของศตวรรษที่ 9 พ.ศ 802 พระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ได้สถาปนาศูนย์กลางเมืองหลวงขึ้นบนภูเขาแห่งนี้ และสถาปนาลัทธิเทวราชาขึ้นเพื่อประกาศอิสระภาพจากอำนาจของชวา .. เมื่อถึงภูเขาพนมกุเลนแล้วพาท่านชม วัดพระองค์ธม ห่างจากน้ำตกไม่ไกลนัก พระพุทธรูปองค์นี้เดิมทีเป็นก้อนหินขนาดใหญ่และถูกแกะสลักเป็นพระพุทธรูปปาง ไสยาสน์ขึ้นโดยฐานยังเป็นก้อนหินอยู่ การขึ้นไปชมนั้นต้องปีนบันไดสูงสิบกว่าเมตรไปยังโบสถ์ลอยฟ้าที่สร้างขึ้นไว้ คลุมองค์พระและยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงามและราวป่าเขียวชอุ่ม พระพุทธรูปนี้ถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1701 ในรัชสมัยพระเจ้าศรีสุคฯธบุตรและพระเจ้าองค์จันทร์ที่ 1 หลังชมโบสถ์ลอยฟ้านำท่าน ชมเทวาลัยใต้น้ำ เชื่อว่าเป็นต้นกำเนิดของสรรพชีวิต ซึ่งมีศิวลึงค์นั้นก็คืออวัยวะเพศชายแทนให้พระศิวะ และฐานโยนีที่ล้อมรอบศิวลึงค์ก็คืออวัยวะเพศของเพศหญิง ชาวฮินดูเชื่อว่าตราบใดที่อวัยวะทั้งสองยังอยู่ด้วยกัน ตราบนั้นโลกจะอยู่เย็นเป็นสุข มีความเจริญรุ่งเรืองสำหรับการบูชาศิวลึงค์นั้น พราหมณ์จะเป็นผู้นำน้ำมาราดบนศิวลึงค์และน้ำที่รดนั้นจะไหลออกไปที่ช่องโยนี ลงไปที่ท่อโสมสูตร ผู้คนที่มารองรับน้ำนี้ไปกินเชื่อว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์หรือน้ำมนต์ ซึ่งสามารถรักษาโรคภัยได้ หลังจากชมความมหัศจรรย์ ของศิวลึงค์พันองค์แล้วพาท่านชมน้ำตกที่สวยงามซึ่งมีถึงสองชั้นด้วยกัน ชั้นแรกเป็นน้ำตกชั้นเล็กๆดูสวยงามน้ำไหลลงเป็นม่านท่ามกลางราวไพรที่โอบ ล้อมส่วนอีกชั้นเป็นนำตกสู่งๆหน่อยมีทางเดินเลาะลงไปเล็กน้อยจะพบชั้นน้ำตก สถานที่นี้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเขมรและชาวต่างชาติที่มาเที่ยวสถาน ที่แห่งนี้ พร้อมกับรับประทานอาหารมื้อกลางวันแบบปิกนิกใกล้น้ำตก..

จาก นั้นพาท่านกลับ เมืองเสียมเรียบและเดินทางสู่โตนเลสาบ “แม่น้ำจืด” ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่บริเวณตรงกลางของประเทศกัมพูชามีพื้นที่ประมาณ 15,000 ตารางกิโลเมตร ความลึกโดยเฉลี่ย อยู่ที่ 10 เมตรในช่วงหน้าฝน ทะเลสาบเขมรเกิดจากแม่น้ำโขงซึ่งแม่น้ำโขงไหลผ่านประเทศต่างๆ มีความยาวถึง 4880 กิโลเมตรจากภูเขาหิมาลัย แม่น้ำจืดครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัดของกัมพูชาได้แก่ จ. กัมปงธม จ.กัมปงชนัง จ. โพธิสัตว์ จ. พระตะบอง จ. เสียมเรียบ และบันทายมีชัย เป็นทะเลสาบที่มีปลาน้ำจืดชุกชุมประมาณกว่า 500 ชนิด จึงมีชาวกัมพูชาเป็นจำนวนมากที่ประกอบอาชีพประมงในบริเวณทะเลสาบแห่งนี้.

พาท่านล่องเรือชมวิธีชีวิตของชาวประมงที่อาศัยอยู่ในบ้านแพที่ถูกย้ายไปมา ตามฤดูกาลหรือตามระดับน้ำขึ้นลงซึ่งเรียบว่าหมู่บ้านลอยน้ำ “Floating Village”... บริการอาหารมื้อค่ำวัน ณ ภัตตาคารในเมืองเสียมเรียบและราตรีสวัสดิ์.. เสร็จแล้วพาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักและราตรีสวัสดิ์

 

 

 


 

 

Related Tours

Explore the local village and paddy field, hidden gems of the city by bicycle

Explore the local village and paddy field, hidden gems of the city by bicycle

This is something different especially if you love to explore and experience a real locals thing to do here in Siem Reap. We will be cycling to see slide of local village just located around 9km away from the city but ...

Angkor Temple Tour 1 Day

Angkor Temple Tour 1 Day

Watch the sunrise over the calm jungle that encloses Angkor Wat before visiting the major attractions in this sprawling temple complex. Let your private guide show you the way and give you a great temple complex. Let ...

Angkor Temple Tour 4 Days

Angkor Temple Tour 4 Days

Flying Drones Banned at Angkor Park Due to the fact that we have noticed recently there is quite a number of interest on Flying Drone Angkor Archaeological Park from walks of private visitors and ...

Angkor Temple Tour 3 Days

Angkor Temple Tour 3 Days

Flying Drones Banned at Angkor Park Due to the fact that we have noticed recently there is quite a number of interest on Flying Drone Angkor Archaeological Park from walks of private visitors and ...

Angkor Temple Tour 2 Days

Angkor Temple Tour 2 Days

Flying Drones Banned at Angkor Park Due to the fact that we have noticed recently there is quite a number of interest on Flying Drone Angkor Archaeological Park from walks of private visitors and ...